Regulamin wydarzeń Papaya Films

 • Organizatorem wydarzenia, na które się rejestrujesz (dalej Wydarzenie), jest Papaya Films Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanej 8, 00-317 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 1132590223, REGON 140386710, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 PLN (dalej „Papaya Films” lub „my”). Jesteśmy także administratorem Twoich danych osobowych, o czym szerzej piszemy w naszej polityce prywatności pod adresem: https://papaya-films.com/polityka-prywatnosci/. Najłatwiej się z nami kontaktować pisząc na ogólny adres email: office@papaya-films.com, a w sprawach dotyczących danych osobowych na: privacy@papaya-films.com.
 • W celu skutecznego zarejestrowania na Wydarzenie, postępuj zgodnie z instrukcjami na naszej stronie internetowej oraz w wiadomościach email.
 • Wydarzenie odbywa się w miejscu i czasie wskazanym w informacjach dotyczących Wydarzenia, rozsyłanych przez nas pocztą email lub za pośrednictwem naszych stron i profili internetowych.
 • Zarejestrować się na Wydarzenie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Jeżeli warunki danego Wydarzenia przewidują możliwość uczestnictwa osób małoletnich, takie osoby mogą wziąć udział w Wydarzeniu wyłącznie pod stałą opieką i na ryzyko zarejestrowanego uczestnika, będącego ich przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem).
 • Poprzez rejestracją na Wydarzenie, uczestnik zobowiązuje się do stosowania: postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa oraz poleceń służb porządkowych i przedstawicieli Papaya Films.
 • Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest także do przestrzegania regulaminów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.
 • Zabronione jest rejestrowanie (filmowanie, fotografowanie) przebiegu Wydarzenia przez Uczestników, z wyłączeniem rejestrowania krótkich fragmentów (do 30 sekund) lub do 5 zdjęć, na potrzeby reporterskie lub informacyjne.
 • Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego (oraz osób pozostających pod jego opieką), wizerunku i głosu, utrwalonych na materiałach filmowych, fotograficznych i dźwiękowych powstałych w trakcie Wydarzenia, w sieci Internet oraz w materiałach marketingowych, w celu przeprowadzenia relacji z Wydarzenia, oraz promocji Papaya Films i wydarzeń, które organizujemy.
 • Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości, wzajemnego szacunku i tolerancji wobec innych uczestników, a także do zachowywania się w sposób, który nie będzie zagrażać bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Wydarzenia.
 • Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia oraz udziału w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega regulaminu, zakłóca ład i porządek publiczny, pozostaje pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu Wydarzenia, obiektu lub innych uczestników imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu i formuły bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.

Bezpieczeństwo epidemiologiczne podczas wydarzenia

 • Z uwagi na panujący stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 rejestrując się na Wydarzenie Uczestnik jednocześnie potwierdza, że:
  • według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
  • jeżeli wystąpią u niego objawy choroby Covid-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu.
 • Wstęp na teren Wydarzenia wymaga przejścia przez tunel dezynfekujący powierzchnię ciała i odzieży za pomocą mgiełki składającej się z wody i stabilizowanego kwasu podchlorawego, który jest bezpiecznym i hipoalergicznym preparatem biobójczym.
 • Przed wejściem na teren Wydarzenia będzie możliwość poddania się pomiarowi temperatury przez personel medyczny. Pomiar jest dobrowolny, lecz wysoce rekomendowany z uwagi na wspólne bezpieczeństwo Uczestników. Osoby, które poddadzą się pomiarowi i których temperatura jest równa lub wyższa niż 37,5 st. C nie zostaną wpuszczone na teren Wydarzenia.
 • Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa w trakcie całego Wydarzenia. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 • Uczestnicy zobowiązani są do stosowania dodatkowych zasad bezpieczeństwa podanych przez organizatora w drodze emailowej lub bezpośrednio podczas Wydarzenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 • Papaya Films jest administratorem danych osobowych przekazanych podczas rejestracji na Wydarzenie oraz w jego trakcie.
 • Podanie wymaganych danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej ukończenia.
 • Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Wydarzenia, w szczególności w celu potwierdzenia rejestracji, przesyłania informacji dotyczących Wydarzenia oraz przygotowania i weryfikacji listy uczestników. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • W przypadku podania numeru telefonu, będziemy mogli przypominać Ci o Wydarzeniach i informacjach z nimi związanych również w tej formie komunikacji. W powyższych celach dane będziemy przetwarzać podczas Wydarzenia.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na pomiar temperatury, dane te będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO ), do oceny wystąpienia objawów choroby Covid-19 przez organizatora i zatrudniony personel medyczny. Dane te będą przetwarzane tylko do końca trwania Wydarzenia.
 • W związku z udzieleniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestników zarejestrowanych podczas Wydarzenia, odpowiednie dane będziemy przetwarzać także w celach dowodowych, do czasu wygaśnięcia Twoich roszczeń związanych z tym związanych lub wycofania stosownych zgód.
 • Dodatkowo dane będziemy przetwarzać w celach pomiarowych i analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na optymalizacji i rozwoju działań biznesowych Papaya Films. W tym celu dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 • W przypadku organizacji Wydarzenia w stanie epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego Twoje dane, w uzasadnionym zakresie, możemy udostępnić Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 • Przysługują Ci następujące prawa:
  • prawo do informacji, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane;
  • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, a w określonych przypadkach także do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych (przy czym możemy odmówić spełnienia żądania, np. gdy mamy inną podstawę do przetwarzania danych);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego),
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie takiej zgody), przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało wcześniej miejsce;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
 • Uprawnienia można realizować poprzez kontakt emailowy z nami na adres: privacy@papaya-films.com, pisemnie na nasz adres podany na wstępie lub poprzez inne dedykowane sposoby określone w regulaminie.
 • Pełną treść polityki prywatności Papaya Films znajdziesz na stronie https://papaya-films.com/polityka-prywatnosci/.

Kontakt

Map

Papaya Films, ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa

Zobacz na mapie

Wszelkie pytania, które możesz mieć
mogą być kierowane: