Regulamin wydarzeń Papaya Films

 1. Organizatorem wydarzenia, na które się rejestrujesz (dalej Wydarzenie), jest Papaya Films Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanej 8, 00-317 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 1132590223, REGON 140386710, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 PLN (dalej „Papaya Films” lub „my”). Jesteśmy także administratorem Twoich danych osobowych, o czym szerzej piszemy w naszej polityce prywatności pod adresem: https://papaya-films.com/polityka-prywatnosci/. Najłatwiej się z nami kontaktować pisząc na ogólny adres email: office@papaya-films.com, a w sprawach dotyczących danych osobowych na: privacy@papaya-films.com.
 2. W celu skutecznego zarejestrowania na Wydarzenie, postępuj zgodnie z instrukcjami na naszej stronie internetowej oraz w wiadomościach email.
 3. Wydarzenie odbywa się w miejscu i czasie wskazanym w informacjach dotyczących Wydarzenia, rozsyłanych przez nas pocztą email lub za pośrednictwem naszych stron i profili internetowych.
 4. Zarejestrować się na Wydarzenie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Jeżeli warunki danego Wydarzenia przewidują możliwość uczestnictwa osób małoletnich, takie osoby mogą wziąć udział w Wydarzeniu wyłącznie pod stałą opieką i na ryzyko zarejestrowanego uczestnika, będącego ich przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem).
 5. Poprzez rejestracją na Wydarzenie, uczestnik zobowiązuje się do stosowania: postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa oraz poleceń służb porządkowych i przedstawicieli Papaya Films.
 6. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest także do przestrzegania regulaminów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.
 7. Zabronione jest rejestrowanie (filmowanie, fotografowanie) przebiegu Wydarzenia przez Uczestników, z wyłączeniem rejestrowania krótkich fragmentów (do 30 sekund) lub do 5 zdjęć, na potrzeby reporterskie lub informacyjne.
 8. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego (oraz osób pozostających pod jego opieką), wizerunku i głosu, utrwalonych na materiałach filmowych, fotograficznych i dźwiękowych powstałych w trakcie Wydarzenia, we wszystkich mediach, w szczególności w sieci Internet oraz w materiałach marketingowych, w celu przeprowadzenia relacji z Wydarzenia, oraz promocji Papaya Films i wydarzeń, które organizujemy.
 9. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości, wzajemnego szacunku i tolerancji wobec innych uczestników, a także do zachowywania się w sposób, który nie będzie zagrażać bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Wydarzenia.
 10. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia oraz udziału w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega regulaminu, zakłóca ład i porządek publiczny, pozostaje pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu Wydarzenia, obiektu lub innych uczestników imprezy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu i formuły bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.

Bezpieczeństwo epidemiczne podczas wydarzenia

 1. Z uwagi na panujący stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 rejestrując się na Wydarzenie Uczestnik jednocześnie potwierdza, że:
  1. według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  2. jeżeli wystąpią u niego objawy choroby Covid-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu.
 2. Jeżeli do Wydarzenia zastosowanie będą miały limity ilości osób niezaszczepionych mogących wziąć w nim udział, warunkiem wejścia na Wydarzenie może być okazanie przez Uczestnika zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19.
 3. Wstęp na teren Wydarzenia wymaga przejścia przez tunel dezynfekujący powierzchnię ciała i odzieży za pomocą mgiełki składającej się z wody i stabilizowanego kwasu podchlorawego, który jest bezpiecznym i hipoalergicznym preparatem biobójczym.
 4. Przed wejściem na teren Wydarzenia będzie możliwość poddania się pomiarowi temperatury przez personel medyczny. Pomiar jest dobrowolny, lecz wysoce rekomendowany z uwagi na wspólne bezpieczeństwo Uczestników. Osoby, które poddadzą się pomiarowi i których temperatura jest równa lub wyższa niż 37,5 st. C nie zostaną wpuszczone na teren Wydarzenia.
 5. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa w trakcie całego Wydarzenia. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania dodatkowych zasad bezpieczeństwa podanych przez organizatora w drodze emailowej lub bezpośrednio podczas Wydarzenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Papaya Films jest administratorem danych osobowych przekazanych podczas rejestracji na Wydarzenie oraz w jego trakcie.
 2. Podanie wymaganych danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej ukończenia.
 3. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Wydarzenia, w szczególności w celu potwierdzenia rejestracji, przesyłania informacji dotyczących Wydarzenia oraz przygotowania i weryfikacji listy uczestników. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. W przypadku podania numeru telefonu, będziemy mogli przypominać Ci o Wydarzeniach i informacjach z nimi związanych również w tej formie komunikacji. W powyższych celach dane będziemy przetwarzać podczas Wydarzenia.
 5. W przypadku zbierania informacji o szczepieniu przeciwko Covid-19, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g) RODO, ze względu na ważny interes publiczny (bezpieczeństwo epidemiczne), w celu zapewniania przestrzegania przez nas limitów osób niezaszczepionych na Wydarzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Jeżeli wyrazisz zgodę na pomiar temperatury, dane te będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO ), do oceny wystąpienia objawów choroby Covid-19 przez organizatora i zatrudniony personel medyczny. Dane te będą przetwarzane tylko do końca trwania Wydarzenia.
 7. W związku z udzieleniem zgody na korzystanie z wizerunku uczestników zarejestrowanych podczas Wydarzenia, odpowiednie dane będziemy przetwarzać także w celach dowodowych, do czasu wygaśnięcia Twoich roszczeń związanych z tym związanych lub wycofania stosownych zgód.
 8. Dodatkowo dane będziemy przetwarzać w celach pomiarowych i analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na optymalizacji i rozwoju działań biznesowych Papaya Films. W tym celu dane będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 9. W przypadku organizacji Wydarzenia w stanie epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego Twoje dane, w uzasadnionym zakresie, możemy udostępnić Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 10. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo do informacji, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane;
  2. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, a w określonych przypadkach także do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych (przy czym możemy odmówić spełnienia żądania, np. gdy mamy inną podstawę do przetwarzania danych);
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego),
  4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie takiej zgody), przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało wcześniej miejsce;
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
 11. Uprawnienia można realizować poprzez kontakt emailowy z nami na adres: privacy@papaya-films.com, pisemnie na nasz adres podany na wstępie lub poprzez inne dedykowane sposoby określone w regulaminie.
 12. Pełną treść polityki prywatności Papaya Films znajdziesz na stronie https://papaya-films.com/polityka-prywatnosci/.

Kontakt

Map

Papaya Films, ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa

Zobacz na mapie

Wszelkie pytania, które możesz mieć
mogą być kierowane: